Flitsen verhoogt verkeersveiligheid?2044x

De Sudergowei tusken Balk en Riis is
tiisdei de hiele middei ôfsluten foar
ferkear om 't der in molke-auto kantele
is. Der moat 32.000 liter molke út de
auto pompt wurde. In rychje beammen
dêr 't de auto tsjin botst is, moat kapt
wurde.De auto kantele doe 't de bestjoerder
útwike moast foar in foargonger dy 't
hurd remme om 't plysjeminsken in
flitser pleatsten yn de berm. De
sjauffeur fan de molkauto rekke ferwûne.
VERTALING DOOR OEPKE.Melkwagen gekanteld bij BalkBalk - De Sudergowei tussen Balk en Riis [Friesland] is dinsdag 11 juni de hele middag afgesloten voor verkeer omdat er een melkwagen is gekanteld. Er moet 32.000 liter melk uit de vrachtwagen worden gepompt. Een rij bomen waar de vrachtwagen tegenaan is gebotst, moet worden gekapt.De auto kantelde toen de bestuurder uit moest wijken voor de bestuurder die voor hem reed. Die remde plotseling hard omdat politiemensen een flitser plaatsten in de berm. De chauffeur van de melkwagen raakte gewond.

Bron:  Omropfryslan

Melder: oepke

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram