Flitsen verhoogt verkeersveiligheid?2044x

De Sudergowei tusken Balk en Riis is
tiisdei de hiele middei ├┤fsluten foar
ferkear om 't der in molke-auto kantele
is. Der moat 32.000 liter molke ├║t de
auto pompt wurde. In rychje beammen
dêr 't de auto tsjin botst is, moat kapt
wurde.De auto kantele doe 't de bestjoerder
├║twike moast foar in foargonger dy 't
hurd remme om 't plysjeminsken in
flitser pleatsten yn de berm. De
sjauffeur fan de molkauto rekke ferw├╗ne.
VERTALING DOOR OEPKE.Melkwagen gekanteld bij BalkBalk - De Sudergowei tussen Balk en Riis [Friesland] is dinsdag 11 juni de hele middag afgesloten voor verkeer omdat er een melkwagen is gekanteld. Er moet 32.000 liter melk uit de vrachtwagen worden gepompt. Een rij bomen waar de vrachtwagen tegenaan is gebotst, moet worden gekapt.De auto kantelde toen de bestuurder uit moest wijken voor de bestuurder die voor hem reed. Die remde plotseling hard omdat politiemensen een flitser plaatsten in de berm. De chauffeur van de melkwagen raakte gewond.

Bron:  Omropfryslan

Melder: oepke

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram