Gemeenten verkeersveiliger door succesvolle nieuwe aanpak818x

DRIEBERGEN - De nieuwe aanpak van politie en justitie om verkeersonveiligheid in gemeenten aan te pakken heeft effect. Dit blijkt volgens het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) uit de evaluatie van de pilot ‘subjectieve verkeersonveiligheid' in IJsselland. In samenwerking met alle gemeenten in deze regio is een jaar geleden gestart met het behandelen van verkeersklachten. Dit heeft geleid tot minder verkeersovertredingen en een afname van de gevoelens van onveiligheid bij bewoners. Een voorbeeld is het project in de gemeente Steenwijk waar het gevoel van onveiligheid is gedaald van 47% naar 18%. Dit tot tevredenheid van zowel bewoners als bestuurders. De regio IJsselland heeft met de grootschalige pilot de primeur gehad. Dit jaar worden in navolging hiervan in heel Nederland vergelijkbare projecten opgezet.Een jaar geleden is het BVOM gestart met deze verkeersprojecten gericht op het terugdringen van gevoelens van onveiligheid in de bebouwde kom. Het BVOM stelt middelen beschikbaar om klachten met betrekking tot de verkeersveiligheid in gemeenten te onderzoeken. De nadruk ligt op snelheidscontroles in 30 kilometer-zones en bij scholen. De projecten worden dáár ingezet waar mensen een onveilig gevoel hebben, maar waar dit niet met harde cijfers is te onderbouwen. Dit ter aanvulling op de regionale verkeersprojecten waarin op basis van ongevallenanalyses tot extra verkeerscontroles wordt overgegaan. De extra verkeerscontroles binnen de bebouwde kom zijn een stimulans voor het verbeteren van de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt.Gemiddelde snelheid 25% omlaag


In alle gemeenten in de pilot zijn verkeersklachten in behandeling genomen. In overleg met de wegbeheerder is de noodzaak tot aanpassing van de infrastructuur bekeken. Als het verkeersgedrag daartoe aanleiding heeft gegeven, zijn verkeerscontroles ingezet. Uit onderzoek blijkt, dat de gemiddelde snelheid op deze wegen is gedaald met 25% en dat het gevoel van onveiligheid is afgenomen. De goede afstemming tussen politie, justitie en gemeenten heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Bron:  BVOM

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram