Goederenvervoer ’te vaak’ betrokken bij fatale ongevallen.Martin van Zanten uit Bergen op Zoom denkt dat het vrachtwagenverkeer op de Nederlandse wegen een stuk onveiliger is geworden doordat steeds meer buitenlandse chauffeurs hier rondrijden.Het is volgens hem een bekend feit dat in de Oost-Europese landen de verkeersveiligheid nog lang niet zo’n hoog niveau heeft bereikt als bij ons, dus wordt naar zijn mening de onveiligheid op de weg hierdoor mede bevorderd. „Kunt u mij eens vertellen hoe het zit?” vraagt hij.Uit recent onderzoek van het ministerie van Verkeer en Waterstaat naar een beperkt aantal verkeersongevallen met vrachtwagens op de autosnelwegen blijkt dat bij bijna driekwart (73%) een Nederlandse vrachtwagen was betrokken. Ruim een kwart (27%) van die gecrashte vrachtwagens kwam dus uit het buitenland.Kijkend naar de verdeling van het aantal voertuigkilometers valt op dat 10% voor rekening komt van buitenlandse goederenvervoerders en 90% voor hun Nederlandse collega’s. Waarschijnlijk is de verhouding tussen Nederlandse en buitenlandse vervoerders op het hoofdwegennet anders, maar daarnaar is nog vervolgonderzoek gaande.Examen


Een andere trend is dat steeds meer Midden- en OostEuropese chauffeurs Nederlandse vrachtwagens besturen. Inmiddels bevindt zich onder iedere twintig vrachtwagenchauffeurs één Pool. Voor die ontwikkeling vormt de fors gedaalde belangstelling voor het praktische vrachtwagenexamen eveneens een belangrijke indicatie. In het internationale goederenvervoer wordt de verkeersveiligheid vooral gewaarborgd in de Arbeidstijdenwet Vervoer. Voordat de Europese Unie met tien nieuwe landen werd uitgebreid, is er twee jaar onderzoek gedaan naar de naleving hiervan. Hieruit is gebleken dat het aantal overtredingen van internationale truckers uit Midden- en OostEuropa niet opvallend afwijkt van dat van de West-Europese chauffeurs of dat zij meer betrokken zijn bij verkeersongevallen.In 2004 verloren bij verkeersongevallen tien mensen in de vrachtwagen en 120 daarbuiten het leven. Bij 46 doden was de truck betrokken en veroorzaker. Een toenemend aantal vrachtwagens zorgt ook voor meer ongevallen, zo leert de praktijk. Verkeersongevallen waarbij zwaar verkeer is betrokken, hebben vaak een ernstige afloop met doden, ernstig gewonden en blijvend letsel. ’Het goederenvervoer is te vaak betrokken bij dodelijke ongevallen. De afgelopen jaren is het aandeel van dit vervoer in het aantal verkeersdoden gestegen’, staat er in de nota Mobiliteit van Verkeer en Waterstaat waarin het verkeers- en vervoersbeleid tot 2020 staat uitgestippeld. Dat betekent dat volgens het departement ook de vervoerders hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen door bijvoorbeeld een cultuur van veiligheid in te voeren.Menselijk falen blijkt in ruim 70% van de gevallen de oorzaak van ongevallen met vrachtwagens. In veel gevallen wordt de lading niet goed vastgezet. Maar ook verlies van aandacht en koffiezetten onder het rijden komen voor. Zodra precies bekend is wat chauffeurs al dan niet kan worden verweten, kan worden nagegaan wat er verder moet worden gedaan om de veiligheid aanzienlijk te verbeteren. Want het vrachtverkeer in ons land kan en moet veiliger.

Bron:  De Telegraaf

Melder: Maserati Teun