Limieten naar 130x

Dhr. Oplaat van de VVD heeft onlangs een "proefballon" opgelaten met het voorstel om de maximum snelheid te verhogen naar 130 op autosnelwegen. De VVD ontving felle reacties vanuit de politiek en de samenleving.Het CDA is tegen "we halen niet eens de 120", een generalisatie die verwijst naar de gemiddelde snelheid van het verkeer op autosnelwegen en mogelijk ook naar de files. Helaas voor het CDA staan er niet altijd files, laat staan dat files overal in den lande voorkomen. Daarbij is de gemiddelde snelheid van het verkeer een totaal waarin alles boven de 70 km/u wordt meegeteld. Dus ook de begrensde vrachtauto's en bussen die maximaal 100 mogen. Ook de angsthazen die bang zijn in het verkeer voor onveiligheid of een bekeuring die in de regel 20 km/u zachter dan de limiet rijden horen bij deze gemiddelde snelheid. Onderzoek wees uit dat de gemiddelde snelheid stijgt wanneer de limiet wordt verhoogd. Wetenschappelijk onderzoek wijst ook uit dat stijging of daling van onveiligheid niet overduidelijk met een limietsverhoging (op de snelweg) gepaard gaat.De LPF is tegen omdat de snelheidsverschillen tussen auto's en bussen te groot zou worden. Ook zou ons wegennet het niet aankunnen gezien de intensiteit en capaciteit. Het 20+ verschil dat nu bestaat levert al weinig problemen op. Er is tussen rijbanen onderling toch veelvuldig sprake van zelfregulering die gewoon werkt. Verder oordeelt de LPF op basis van veronderstellingen gezien het feit dat haar verkeersveiligheids kennis enigzins te wensen over laat. De LPF komt overduidelijk met theoretische conclusies die logisch klinken, maar verkeersveilgheid houdt zich aan evolutionaire wetten, niet aan de (tijdloze) wetten der logica.De PvdA vindt het voorstel roekeloos en onacceptabel. Zonder echt goed gefundeerde argumenten naar voren te brengen beloofd de PvdA om dit voorstel ter vuur en te zwaard te bestrijden. De PvdA staat bekend als een anti-auto partij. Een oneindig grote hoeveelheid aan goed gefundeerde informatie is niet genoeg om de partijleden te overtuigen. De PvdA is koppig, ze staan voor datgene waar ze voor staan, klaar uit. Dat minder dan 7% van de ernstig ongevallen plaatsvindt op snelwegen deert hen niet. Oplaat's voorstel is gewoon niet politiek correct. Daarom komt de PvdA ook niet met inhoudelijke argumenten. Die moeten nog verzonnen worden.Duyvendak van Groen Links noemt het voorstel pijnlijk. Nota bene twee maanden nadat onderzoek heeft uitgewezen dat mensen die langs een snelweg wonen gemiddeld twee jaar korter leven komt Oplaat met dit voorstel, die gezondheidsproblemen komen immers door het hardrijden. Weet wel dat het gezondheidsonderzoek nauwelijks representatief kan zijn. Het kan slechts een indicatie geven. Duyvendak maakt van een vermoeden een waarheid, geeft de schuld aan de snelheid (vanwege uitstoot) en vergeet daarbij de verkeersintensiteit laat staan de rokende files. Duyvendak trekt een simpele conclusie over een gecompliceerd onderwerp.De SP spreekt over onduidelijkheid. Het kan best naar 130 op sommige plaatsen, maar de automobilist raakt verward en dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Dit argument wordt in de managementwereld "vervallen in uitersten" genoemd. Kortom, moeilijk doen over kleine dingen. Alles is uit te leggen, communicatie hoeft nooit een drempel te zijn om iets te doen of te laten. Derhalve komt de SP met een non-argument. Dat betekent dat de SP, net als de PvdA, de echte argumenten nog moet verzinnen. Het feit dat de SP wel begrip voor het voorstel heeft, mag gewaardeerd worden. Zij sluiten blijkbaar een inhoudelijke en open discussie niet uit.De ANWB is voor een totaalplan. Enkel hier en daar de limiet naar 130 verhogen is te weinig. Limietverlaging naar 70 bij wegwerkzaamheden is prima, maar men mag niet vergeten om die limiet weer te verhogen wanneer er niet gewerkt wordt. De wegwerker is er dan immers niet en kan met een lagere limiet dan niet beschermd worden. Verder pleit de ANWB voor limieten die overeenstemming hebben met datgene wat automobilisten "logisch" achten. Ook in de verkeerswetenschappen delen verkeerspsychologen deze mening. Toegevoegd, limiet en onveiligheidsonderzoek heeft aangetoond dat wegontwerp en de gereden snelheid zeer veel met elkaar te maken hebben. Verder doelt de ANWB op een actie (totaalplan) dat de overheid per definitie dient te ondernemen wanneer zij een nieuwe limiet zou invoeren. Ondanks het feit dat de ANWB medestander genoemd mag worden, voegt zij weinig toe aan de limietendiscussie.De verkeersveilgheidsorganisatie 3VO is tegen. De veiligheid neemt niet toe wanneer je harder mag rijden. In het algemeen neemt 3VO aan dat 1km/u harder de kans op een ongeluk met 5% vergroot. Dat zou op snelwegen iets minder kunnen zijn (denkt de zegsvrouw), maar dat is geen reden om het VVD-plan te accepteren. 3VO geeft hier eigenlijk mee aan dat er geen inhoudelijke argumenten bestaan waardoor zij het voorstel zou accepteren. Ongetwijfeld zouden externe argumenten (stopzetten subsidie) andere resultaten in 3VO's acceptatie-grenzen kunnen veroorzaken. De vuistregel dat 1 km/u harder 5% onveiliger is, geldt enkel binnen de bebouwde kom en op plattelandswegen. Verder heeft 3VO de vuistregel verkeerd begrepen gezien het feit dat de onderzoeken een andere vuistregel hebben uitgewezen. Een gemiddelde verhoging van de totale verkeerssnelheid met 1 *mijl* per uur veroorzaakt statistisch 5% meer ongevallen. Maar alleen binnen de bebouwde kom en op plattelandswegen. Dit geldt volstrekt *niet* op de snelweg. Op de snelweg is die vuistregel niet "iets minder", maar de regel bestaat in zijn totaliteit niet. De 3VO woordvoerster is derhalve niet meer dan een ordinaire leugenaar of een slecht geinformeerd mens. Bij opzet mogen we 3VO beschuldigen van indoctrinatie en bedrog, de wetenschappelijke rapporten vertellen ons immers iets totaal anders dan wat 3VO hier tentoonstelt. Met 3VO als gerespecteerd opponent van Flitsservice's belangen, mogen we concluderen dat het vertrek van Bert Woudenberg de stichting geen windeieren heeft gelegd. De organisatie brengt, blijkens, nog steeds non-informatie naar buiten, waarbij een leugentje voor eigen bestwil niet geschuwd wordt. 3VO is derhalve niet meer dan een idealistenclub die sectarische praktijken niet schuwt. Zoiets is veelal het gevolg van een gebrekkig intern communicatiebeleid.Milieudefensie is tegen Oplaat's voorstel omdat dit zou resulteren in een uitstootgroei van 4 procent. Tot nu toe bestaan er over uitstoot, met betrekking tot snelheid, slechts schattingen en nauwelijks echte metingen. Voor de metingen die gedaan zijn, is het lastig om deze te relateren aan snelheden van het verkeer, of bijvoorbeeld verkeersintensiteit. Desalniettemin is uitstoot een milieuprobleem en behoeft het een integrale aanpak. Slechts het aanpakken van snelwegverkeer is niet eerlijk, gezien het feit dat auto's steeds weer schoner worden. Daarbij zien we steeds betere en milieuvriendelijkere ontwikkeling van diesels. Verder is het milieuprobleem van uitstoot inmiddels verzand in een spel dat niemand meer begrijpt. De aanpak van files blijft steeds weer ongemoeid, de inkoop van schone lucht in het buitenland geeft de overheid de mogelijkheid om de uitstootcijfers gunstig bij te stellen. Toerisme via lucht en verkeer wordt aangemoedigd en trekt per jaar zo'n 13 miljoen mensen. Milieudefensie heeft een sterk argumentatiepunt, maar zij heeft slechts een klein punt in het geheel van de totale milieuproblematiek. Daarbij is Milieudefensie anti-auto, dat is traditie en beleid. Laten we niet vergeten, Milieudefensie is anti-auto, zelfs als de auto niet vervuilt. Zij subsidieerd bijvoorbeeld geen projecten die de "auto-op-water" ontwikkelen, laat staan dat zij de overheid aanspoort om zulkse projecten te subsidieren. Milieudefensie is per definitie auto-destructief, terwijl zij auto-constructieve mogelijkheden heeft. De organisatie is daarmee een auto criticaster en een stuurman die aan wal staat.Resumerend, de samenleving heeft gereageerd op Oplaat's voorstel. Het moge duidelijk zijn dat Flitsservice dit voorstel steunt. De verschillende partijen hebben veelal een afweging gemaakt, die in het eigen kader thuishoort. Daarbij heeft geen van de partijen (inclusief Oplaat) een weging gemaakt tussen mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu. Omdat het niet slecht gaat met verkeersveiligheid en milieu, heeft Flitsservice in deze zaak gekozen om het ondergeschoven kindje - mobiliteit - te steunen.

Bron:  Flitsservice

Melder: DrNomad

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram