Nog een aantal ingezonden stukken Leeuwarder Courantx

Cijfers snelheidsovertreders specificeren a.u.b.Regelmatig lees ik een trots bericht van de politie in de krant, zo in de trant van ± "Er zijn weer 3500 bekeuringen
uitgeschreven wegens snelheidsovertredingen in de afgelopen week. Daaronder ruim twintig snelheidsduivels, die
alle regels aan hun laars lapten. Zij overschreden de maximumsnelheid met meer dan 50 km/uur. De snelste reed
op de Afsluitdijk maar liefst 195 km/uur." Ja, als je zoveel te hard rijdt, dan ben je een gevaar voor jezelf, en voor
je medeweggebruiker. Maar in de politieberichten mis ik toch ook de andere kant van de zaak: hoeveel van die
3500 overschreden de maximumsnelheid met laten we zeggen tussen de 1 en 5 km/uur (na metingscorrectie uiteraard)?
Dat zijn ook de enige bekeuringen die ik krijg, net zoals zeer veel anderen waarschijnlijk. Ik doe dan ook een oproep
aan de politie om met meer gespecificeerd materiaal de publiciteit te zoeken.

Ingezonden door Stiens. R.J. Hooijsma

------------------------------------------------------------------------


Hoe hurder men rydt, namste hurder de klap en mear ferkearsdeaden.It stekt my oergryslik dat der minsken binne dy't oer de rech fan mear ferkearsdeaden harren te hurd riden
rjocht prate wolle. Hja binne mei it beheljen fan harren rydbewiis dochs net in part fan it ferstan kwytrekke
Hoe hurder men rudt, namste hurder de klap at der wat bart. En hoe hurder de klap, betsut mear kans op
letsel en dea. Werom stiet yn Nederlan elts op 'e kop en easket swiere straffen at der minsken omkomme
yn in kafeebran of fjoerwurkramp, en net by 1100 deade minsken yn it ferkear, om oer de
letselgefallen net te praten. Nee, út de ynstjoerde stikken fan ofrune wike blykt it krekt oarsom.
Der binne mear ferkearsdeaden. Fuort mei de plysje en de wetjouwing! At jim wolle dat de plysje net mear
kontrolearret, mar oare misdie te liif giet, ried ik hjim oan net mear hurd te riden, dan hat harren wurk op 'e
dyk gjin sin mear. Nim jim eigen ferantwurdlikheid der mar ris yn.
Readtsjerk, D. Rispens (donderdag 18/7)Vertaling:

Hoe harder men rijdt, des te harder de klap en meer verkeersdoden.
Het steekt mij ontzettend dat er mensen zijn die over de rug van meer verkeersdoden hun hard rijden recht willen praten.
Je bent met het behalen van je rijbewijs toch niet een deel van je verstand kwijtgeraakt. Hoe harder men rijdt, des te
harder is de klap als er wat gebeurt. En hoe harder de klap, hoe meer kans op letsel of dood. Waarom staat in Nederland
iedereen op zijn kop en eist zware straffen als er mensen omkomen bij in cafebrand of vuurwerkramp, en niet bij 1100 doden
in het verkeer, om over letselgevallen maar niet te praten. Weg met de politie en wetgeving. Als jullie willen dat de politie
niet meer controleert, maar andere misdrijven te lijf gaat, dan raad ik jullie aan niet meer hard te rijden, dan heeft hun werk
op de weg geen zin meer. Neem je eigen verantwoordelijkheid daar maar eens in.

Readtsjerk, D. Rispens (donderdag 18/7)

Bron:  Leeuwarder Courant

Share on Twitter Share on Facebook Share on Whatsapp Share on Telegram