Sms-diensten die waarschuwen voor flitsers moet stoppen (BE)1358x

De Ethische Commissie voor de telecommunicatie heeft de stopzetting bevolen van twee sms-abonnementsdiensten die tegen betaling waarschuwen voor snelheids- en alcoholcontroles. Het gaat om sms-diensten van de bedrijven 'Etri' en 'Myport'. Ze moeten elk bovendien 10.000 euro boete betalen. Volgens de Ethische Commissie begingen ze inbreuken tegen de Ethische Code voor de telecommunicatie.

In 2013 startte de Ethische Commissie het onderzoek. Er was sprake van "herhaalde klachten over hun dienstverlening", aldus Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Ethische Commissie voor de telecommunicatie, in een persbericht.

"Bewuste strategie die echt niet kan"
"We konden niet anders dan concluderen dat deze diensten in feite gewoon de mogelijkheid bieden om aan politionele veiligheidscontroles te ontsnappen, een bewuste strategie van deze bedrijven. Dit kan uiteraard niet. De Ethische Code voorziet uitdrukkelijk dat betalende diensten de verkeersveiligheid niet in het gedrang mogen brengen."

De twee bedrijven verdedigden zich dat hun diensten een preventief effect zouden hebben en niet dienen om controles te omzeilen. Maar dat werd verworpen. De bedrijven verkopen luidens de Commissie "onmiddellijk bruikbare informatie voor wie politiecontroles wil ontlopen of omzeilen". Een andere overtreding van de Ethische Code had betrekking op het niet-vermelden van de kost van een betaalnummer in hun reclame.

Etri en Myport moeten ook alle bedragen terugbetalen aan eindgebruikers die een klacht indienden bij hun mobiele operator naar aanleiding van de vastgestelde overtredingen.

Toevoeging:

EVRM (Europees Verdrag van de Rechten van de Mens)

Artikel 10

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Bron:  Het Laatste Nieuws (BE)

Deel op Twitter Deel op Facebook Deel met Whatsapp Deel met Telegram